alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Uaktualnij wersję przeglądarki Internet Explorer, lub użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Sprzedający:
Central Fluidsystems s.r.o.
Z siedzibą Chebská 545/13, Křimice, 322 00 Plzeň
REGON: 08637199, NIP: CZ08637199
wpisana do Rejestru Spółek Handlowych prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Pilźnie, sygnatura akt C 38478
strona internetowa http://czech.swagelok.com
Rachunek bankowy: nr rachunku: 5003202444/5500 prowadzony w banku Raiffeisen Bank Plzeň a.s.


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze warunki handlowe (dalej  „Sprzedający“) regulują zgodnie z zapisami § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeks Cywilny (dalej „KC“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej „Umowa Kupna“) zawartej między Sprzedającym oraz tylko i wyłącznie przedsiębiorcą (dalej „Kupujący“) w formie zamówień oraz następujących po nich potwierdzeń , na podstawie specyfikacji technicznej, list katalogowych, umieszczonych na stronach internetowych Sprzedającego i/lub innych materiałów katalogowych (dalej „strony internetowe“).

1.2 Regulacje odbiegające od warunków handlowych możliwe są do ustalenia w umowie kupna. Osobne regulacje szczególne w umowie kupna mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w warunkach handlowych.

1.3 Wszelkie relacje umowne podlegają warunkom handlowym, pozostałe podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego. Jakiekolwiek inne warunki handlowe, przede wszystkim warunki handlowe Kupującego, które oznaczone zostaną jako część zamówienia, nie są akceptowane przez Sprzedającego, zaś umowa kupna nie zostaje w taki sposób zawarta, ewentualnie zamówienie nie zostaje w taki sposób potwierdzone.

1.4 Akceptując niniejsze warunki handlowe Kupujący oświadcza, że nie stoi na stanowisku konsumenta.

1.5 Regulacje warunków handlowych stanowią nieodłączną część umowy kupna. Umowa kupna jak również warunki handlowe sporządzone zostały w języku czeskim, polskim oraz angielskim. Kupujący jest świadomy i zobowiązuje się, że w trakcie zamawiania towarów, zachowa dla siebie niniejsze warunki handlowe w celu możliwości ponownego późniejszego odczytania ich.

1.6 Sprzedający może zmieniać oraz uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejszy zapis nie dotyczy praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.


2. WYJAŚNIENIE POJĘĆ


2.1 Kupujący to osoba fizyczna lub podmiot prawny, który jest zainteresowany w  drodze ustalonych warunków handlowych zakupem towarów (w oparciu o specyfikację techniczną, listy katalogowe, strony internetowe lub inne materiały). W związku z obowiązującymi przepisami prawa rozróżnia się Kupującego, który jest konsumentem, oraz Kupującego, który nie jest konsumentem.

2.2 Przedsiębiorca to podmiot, który samodzielnie i na własny rachunek prowadzi określoną działalność gospodarczą lub działalność o podobnym charakterze, mającą na celu osiągnięcie zysku.   Przedsiębiorcą jest również osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością o charakterze handlowym, produkcyjnym lub podobnym, działalnością niezależną w oparciu o wykonywaną profesję, ewentualnie osoba, która reprezentuje lub działa na rachunek przedsiębiorcy. Dla celów niniejszych warunków handlowych pod pojęciem przedsiębiorcy rozumiana jest osoba, która postępuje zgodnie z zapisami wcześniejszego akapitu, w ramach swojej działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący wprowadzi w zamówieniu swój numer REGON, uważa się go za przedsiębiorcę.

2.3 Towary oferowane za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora  firmy Swagelok na teren Republiki Czeskiej, Polskiej i Słowackiej, to płynne komponenty Swagelok oraz rozwiązania techniczne dla płynnych systemów dedykowanych określonym potrzebom branży badawczej, energetycznej, przemysłu rafineryjnego, gazowniczego, paliwowego, farmaceutycznego,  półprzewodnikowego, przemysłu z zakresu paliw alternatywnych, ewentualnie pozostałych innych gałęzi gospodarki, które nie zostały tutaj wymienione.


3. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1 Wszystkie materiały prezentujące towary na stronach internetowych Sprzedającego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej ze strony Sprzedającego (ew. projektu zawarcia umowy; § 1732 ust. 2 KC nie ma zastosowania). Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tak przedstawionych towarów.

3.2 Strony internetowe zawierają spis towarów oraz informacje o towarach. Ceny towarów określone zostały jako ceny jednostkowe (sztuki, metry,  stopy) oraz bez podatku VAT, przy czym uzależnione są od cen producenta oraz kursu waluty, walutą wyjściową jest USD. Ceny towarów obowiązują przez okres 30 dni od daty sporządzenia oferty przez Sprzedającego. Przedstawione ceny nie zawierają cen i kosztów związanych z pakowaniem, transportem lub dostawą towarów do Kupującego. Informacje o cenach towarów na życzenie dostępne są u Sprzedającego.

3.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zamówienia do kwoty 8.000 Kč obciążone są dodatkową opłatą za przygotowanie tzw. małego zamówienia. Jeśli nie ustalono inaczej, za opłatę dodatkową przyjmuje się kwotę 300 Kč + VAT.

3.4 Cenę zakupu towarów oraz koszty związane z pakowaniem  i dostawą towarów, zgodnie z umową kupna, Kupujący zobowiązany jest uiścić w terminie  14 dni od daty wystawienia FV, chyba, że ustalono inaczej w przypadkach innych ustalonych terminów płatności. Powyższe nie dotyczy pierwszego zamówienia nowego Kupującego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości  100% całkowitej ceny zakupu przed realizacją dostawy, chyba że ustalono inaczej. Do czasu zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego należność uważa się za nieuregulowaną.

3.5 W przypadku zwłoki w zapłacie ceny zakupu, Kupujący obciążony zostanie odsetkami za zwłokę w wysokości 0,05% dziennie, od całkowitej kwoty zadłużenia. Powyższe nie podlega prawu roszczeń ze strony Sprzedającego do rekompensaty z tytułu poniesionych szkód. Sprzedającemu nadal przysługuje prawo do rekompensaty kosztów związanych ze ściągnięciem należności (przede wszystkim opłaty z tytułu działalności firm windykacyjnych).

3.6 Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu koszty związane z pakowaniem oraz dostawą towarów, w ustalonej wysokości. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, pod pojęciem ceny zakupu rozumiane są również koszty związane z dostawą towarów. W przypadku zwrotu ceny zakupu w sytuacji uzasadnionego zwrotu towarów, jak również w przypadku błędnie wysłanej płatności przez Kupującego, który jest cudzoziemcem i/lub w sytuacji zwrotu płatności na rachunek Kupującego, który nie jest cudzoziemcem, ale którego rachunek jest prowadzony za granicą, wszelkie koszty związane z różnicami kursowymi ponosi Kupujący. W przypadku płatności zagranicznych Kupujący zobowiązany jest zastosować opcję płatności za realizację przelewu SHA.

3.7 Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem pisemnego zamówienia wysłanego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, faksem lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Zamówienia składane telefoniczne wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Kupującego, jednym z wyżej wskazanych sposobów. Takie zamówienie musi zostać potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. Z chwilą zwrotnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w życie wchodzą niniejsze warunki handlowe. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w taki sposób, jak zostało to określone powyżej przyjmuje się, że warunki handlowe zostały zaakceptowane z chwilą dostawy towarów.

3.8 Sprzedającemu zawsze przysługuje prawo do otrzymania od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uwierzytelnienia tożsamości Kupującego (np. pisemnie, faksem, lub drogą telefoniczną). W sytuacji, gdy zamówienie lub tożsamość osoby Kupującego na wezwanie Sprzedającego nie została potwierdzona, ew. uwierzytelniona, zamówienie uznaje się za nieważne, nie powstaje umowa kupna-sprzedaży.  W przypadku identyfikacji jakiegokolwiek braku, przede wszystkim niepełnych lub niezgodnych danych o osobach uprawnionych do składania zamówień towarów, Sprzedającemu przysługuje prawo do nieuwzględniania zamówienia. W przypadku zamówienia, które nie spełnia podstawowych wymogów, Sprzedającemu przysługuje prawo odmowy jego realizacji (ew. Nieuwzględniania go) lub zwrotu w celu uzupełnienia i określenia odpowiedniego terminu przesłania uzupełnień. Konsekwencją braku odpowiedzi jest potraktowanie zamówienia jako nigdy niedoręczonego.

3.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, w szczególności z osobami, które wcześniej naruszyły warunki umowy kupna (wraz z warunkami handlowymi).

3.10 Poprzez zawarcie umowy kupna Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towary określone w zamówieniu, Kupujący zaś zobowiązuje się przyjąć zamówione towary  od Sprzedającego bądź wybranego przez siebie przewoźnika oraz zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu towarów, określoną w zamówieniu.

3.11 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe po stronie Kupującego przy zastosowaniu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty związane z połączeniem internetowym, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący ponosi sam, przy czym koszty te nie obiegają od stawek podstawowych.

3.12 Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym istnieje możliwość anulowania wiążącego Zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo jednostronnego anulowania zamówienia w terminie 24 h od chwili doręczenia potwierdzenia zamówienia ew. skutecznego zawarcia umowy kupna, zarówno w przypadku produktów standardowych jak i produktów specjalnych. W przypadku braku anulowania zamówienia przed wysyłką, lecz w terminie do 24h, przy założeniu, że wysyłka zostanie w tym czasie zrealizowana, Kupujący nie może dodatkowo anulować zamówienia. Powyższe nie dotyczy indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.


4. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

4.1 W przypadku indywidualnego trybu dostawy na wniosek Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z takim trybem dostawy.

4.2 W  sytuacji, gdy Sprzedający zgodnie z umową kupna zobowiązany jest dostarczyć  towary na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest odebrać towary podczas dostawy. Jeśli nie ustalono inaczej, dostawa towarów podlega warunkom INCONTERMS DAP 2010

4.3 W sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towarów lub inny tryb dostarczenia towarów, niż było to wskazane w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty związane z ponowną dostawą towarów, ew. koszty związane z innym trybem dostawy.

4.4 Termin dostawy znajduje się w warunkach określonych w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku nieoczekiwanych zmian u producenta zamawianych towarów. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych okolicznościach Kupującego.

4.5 Podczas przyjmowania towarów od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowania są w stanie nienaruszonym, zaś w przypadku jakichkolwiek usterek niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika. W przypadku zawinionego naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki od przewoźnika.

4.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron dotyczące transportu towarów mogą zostać skorygowane przez szczególne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli takowe zostały przez niego wydane.

4.7 Pod pojęciem dostawy towarów w myśl niniejszych warunków handlowych rozumiany jest moment doręczenia towarów Kupującemu, zgodnie z niniejszą umową kupna. Bezpodstawna odmowa przyjęcia towarów przez Kupującego nie jest traktowana jako brak realizacji zobowiązania do doręczenia towarów ze strony Sprzedającego jak również jako odstąpienie od umowy ze strony Kupującego. Podczas przyjmowania towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone a ewentualne wady niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu. Odmowa przyjęcia przesyłki z uwagi na uszkodzone opakowanie nie jest traktowana jako nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów. Kupujący składając podpis na liście przewozowym potwierdza, że przesyłka spełnia wszelkie wymogi i przyjmuje do wiadomości, że reklamacja towarów z uwagi na opakowanie przesyłki jest już niemożliwa.

4.8 Kupujący nabywa prawo własności do towarów po uiszczeniu pełnej ceny zakupu (wraz z kosztami dostawy), nie wcześniej jednak niż z chwilą przyjęcia towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zepsucie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na Kupującego z chwilą przejęcia towarów lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do odbioru towarów, ale w sprzeczności z umową kupna tak nie uczynił (tzn. zasadniczo wtedy, gdy towar jest przygotowany do odbioru).

4.9 Jeśli strony nie postanowiły inaczej, korespondencja związana z umową kupna musi zostać doręczona drugiej stronie umowy w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym, zaś pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe (zgodnie z wyborem nadawcy). Korespondencja jest doręczana do Kupującego na adres poczty elektronicznej wskazany na rachunku użytkownika lub w zamówieniu, bądź też w ramach komunikacji między stronami.


5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

5.1 Sprzedający dostarczy towary w jakości odpowiadającej celowi, dla którego towary mają zwykle zastosowanie, zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz. U., w brzmieniu późniejszych zapisów. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane towary spełniają powszechnie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa zgodnie z ustawą nr 102//2001 Dz. U.

5.2 Sprzedający udzieli Kupującemu gwarancji na sprzedawane towary na okres co najmniej  24 miesięcy. Okres gwarancji zaczyna biec od dnia dostawy towarów Kupującemu, chyba, że strony postanowiły inaczej, w formie pisemnej. W przypadku, gdy Kupujący odebrał towary po dacie, w której był zobowiązany do odbioru towarów, okres gwarancji zaczyna biec od dnia, gdy był zobowiązany odebrać towary. Wady dostawy Kupujący zobowiązany jest zgłosić pisemnie Sprzedającemu w terminie i w trybie określonym w KC, wraz ze zgłoszeniem prawa do rekompensaty. Drobne i nieuzasadnione wady nie stanowią podstawy do zwłoki w uiszczeniu (zapłaty) ceny sprzedaży.

5.3 Sprzedający udziela dożywotniej gwarancji na wszelkie materiały. Sprzedający, ewentualnie producent Swagelok, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eksperckiej kontroli każdego reklamowanego produktu. Gwarancja nie dotyczy wad, które zostały spowodowane niewłaściwym postępowaniem, niewłaściwym obchodzeniem się z towarami lub obsługą, które stoją w sprzeczności z normami lub przepisami obsługi określonymi dla odpowiednich urządzeń. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych przez działanie siły wyższej (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe etc.), za które nie ponosi odpowiedzialności dostawca. Gwarancji nie podlegają wady spowodowane bieżącym zużyciem (patrz. działalność zgodnie z danymi producentów) oraz przedmioty, które mają charakter materiałów użytkowych  (jak np. bezpieczniki, żarówki etc.). Warunki dożywotniej gwarancji na materiał podlegają dokumentacji „The Swagelok Limited Lifetime Warranty“, wydanej przez producenta - firmę Swagelok, która dostępna jest na stronach internetowych Sprzedającego.

5.4 Prawa i obowiązki stron umowy z tytułu wad w zakresie świadczenia podlegają odpowiednim powszechnie obowiązującym przepisom (przede wszystkim przepisom § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 KC).

5.5 Sprzedający potwierdza Kupującemu, że towary podczas odbiorą są pobawione wad. Przede wszystkim zaś, Sprzedający potwierdza Kupującemu, że w czasie, gdy Kupujący odebrał towary:
  • Towary posiadały cechy, które strony wzajemnie ustaliły, a jeśli strony nie dokonały ustaleń, towary posiadały takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisał, lub których Kupujący oczekiwał w związku z charakterem towarów i na podstawie ich reklamy,
  • Towary nadają się do celów, do których przeznaczył je Sprzedający lub do których zwykle mają zastosowanie i o takim charakterze,
  • Towary odpowiadają jakością lub wykonaniem umówionej partii wzorcowej projektowi w przypadku, gdy jakość lub wykonanie ustalane były na podstawie partii próbnej lub projektu,
  • Towary odpowiadają co do ilości, miary lub materiału
  • Towary spełniają wymogi przepisów prawa.

5.6 Zapisy określone w art. 5.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych w niższej cenie z uwagi na wadę, z powodu której zastosowana została obniżka ceny; w przypadku bieżącego zużycia towarów; w przypadku towarów używanych nie mają zastosowania do wad odpowiadających stopniowi zużycia lub w przypadku zużycia, które zostało zidentyfikowane przez Kupującego podczas odbioru towarów, lub wynikającego z charakteru towarów.

5.7 Prawa roszczeń z tytułu wadliwego świadczenia realizowane są przez Kupującego w siedzibie zakładu Sprzedającego, w którym  możliwe jest przyjęcie reklamacji z uwagi na rodzaj sprzedawanych towarów. Za złożenie reklamacji uznaje się fakt otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego od Kupującego.

5.8 Termin rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od potrzeb Sprzedającego w związku z czasochłonnością technicznej weryfikacji towarów. Producent i/lub Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli reklamowanych towarów. W trakcie rozpatrywania reklamacji Kupujący zastrzega sobie prawo do wydania towarów zastępczych tego samego rodzaju, w tej samej ilości i jakości.

5.9 W przypadku uzasadnionej reklamacji towary zastępcze określone w art. 5.5 zostaną dostarczone Kupującemu za darmo. W przeciwnym wypadku, tzn. w przypadku wykazania, że reklamacja jest niezasadna, towary zastępcze zostaną wyfakturowane na Kupującego, zgodnie z cennikiem Sprzedającego  obowiązującym w czasie, gdy doszło do rozpatrzenia reklamacji.

5.10 Po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego zakupione towary można zwrócić. Kupujący obciążony zostanie jednakże kosztami w minimalnej wysokości 20% ceny zwracanych towarów plus VAT. Towary oznaczane symbolem „SPC (Speical)“ nie podlegają możliwości bezpodstawnego zwrotu w żadnych okolicznościach, za wyjątkiem przypadków, gdy kierownik - pracownik Sprzedającego - który zaakceptował zwrot takiego gatunku towarów, opłatę obniży lub anuluje. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku towarów nieużywanych, nierozpakowanych, w oryginalnym opakowaniu. Towary nie mogą być, bez względu na ich stan, przyjęte zwrotnie, jeśli od dostawy towarów do Kupującego upłynęło 90 i więcej dni, co dotyczy zarówno produktów standardowych jak i specjalnych.

5.11 W przypadku powstania szkody po stronie Kupującego w związku z wadą produktu, Kupującemu przysługuje prawo do refundacji kosztów maksymalnie do wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, zgodnie z aktualną umową ubezpieczenia zawartą ze Sprzedającym.

5.12 Okres przedawnienia dotyczący jakichkolwiek istotnych praw zgodnie z umową kupna wynosi 10 lat.

5.13 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady podlegają regulaminowi reklamacji Sprzedającego, jeśli został wydany. Inne postanowienia w regulaminie reklamacji mają pierwszeństwo przed zapisami zawartymi w niniejszych warunkach handlowych, chyba, że postanowiono inaczej.


6. SIŁA WYŻSZA

6.1 Strony umowy nie będą wzywane do odpowiedzialności z tytułu częściowego lub całkowitego braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kupna, jeśli brak takiego świadczenia będzie wynikiem okoliczności o charakterze siły wyższej.  Pod pojęciem siły wyższej rozumiane są zdarzenia takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, niepokoje społeczne, wojny, zmiany przepisów prawa lub decyzje władzy i organów władzy państwowej lub organów administracji terytorialnej lub jakiekolwiek inne okoliczności o podobnym charakterze, których zaistnienia strony umowy nie mogą zakładać, kontrolować lub wpływać na nie, jeśli takie okoliczności bezpośrednio wpłyną na świadczenie zobowiązań stron wynikających z umowy kupna.

6.2 W przypadku, że zaistnieje okoliczność siły wyższej, strona umowy zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą stronę umowy. Powyższe strona umowy zobowiązana jest zgłosić nie później niż w terminie 48 godzin od chwili, gdy strona umowy dowiedziała się o zaistnieniu takich okoliczności.  Niezwłocznie po wygaśnięciu okoliczności siły wyższej, strona umowy, która powołała się na zaistnienie siły wyższej, zobowiązana jest pisemnie poinformować drugą stronę umowy, kiedy dokładnie zakończyła się okoliczność siły wyższej, jej wpływ na realizację zobowiązań wraz z odpowiednimi potwierdzeniami, oświadczeniami i dowodami wydanymi przez oficjalne organy i organizacje.

6.3 W przypadku trwania okoliczności siły wyższej przez okres dłuższy niż 6 tygodni, druga strona umowy jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy kupna.


7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

7.1 Strona umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zasadniczego naruszenia warunków umowy przez drugą stronę. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku likwidacji wad na dostarczonych towarach.

7.2 Odstąpienie od umowy kupna musi zostać jasno uzasadnione przez stronę odstępującą. W przypadku braku ciężaru dowodowego po stronie odstępującej przyjmuje się, że do odstąpienia od umowy nigdy nie doszło.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zgodnie z art. 7.1 warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy kupna, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów Sprzedającemu, również wtedy, gdy towary z uwagi na swój charakter nie mogą zostać wysłane zwykła drogą pocztową. W przypadku braku możliwości zwrotu towarów lub w przypadku zwrotu towarów uszkodzonych lub nadmiernie zużytych, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty na rzecz Sprzedającego, do równowartości aktualnej ceny nowego towaru tego samego rodzaju, typu i ilości lub dopłacić różnicę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną uszkodzonego ew. nadmiernie zużytego towaru a wartością nowego towaru tego samego rodzaju, typu i ilości.  

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zgodnie z art. 7.1 warunków handlowych, Sprzedający zwróci środki finansowe przyjęte od Kupującego w terminie  czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający przyjął je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zrealizowanego przez Kupującego podczas zwrotu towarów lub w inny sposób, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie powstaną z tego tytułu żadne dodatkowe koszty po stronie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych Kupującemu wcześniej, niż w chwili zwrotu towarów przez Kupującego, chyba, że udowodni, że towary zostały wysłane do Sprzedającego.

7.5 Roszczenie z tytułu szkody powstałej na towarach Sprzedający jest upoważniony jednostronnie zaliczyć na rzecz zobowiązań Kupującego z tytułu zwrotu ceny zakupu.

7.6 Do czasu odbioru towarów przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie cenę zakupu, w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Kupującego.

7.7 Jeśli razem z towarem Kupujący otrzymał prezent („podarunek”), a zawarta umowa darowizny pomiędzy Kupującym i Sprzedającym zawiera klauzulę rozwiązania, w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, umowa darowizny przestaje być skuteczna w przedmiocie podarunku, zaś Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu również otrzymany podarunek.


8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1 Sprzedający nie jest objęty w relacjach z Kupującym żadnym kodeksem w rozumieniu zapisów  § 1826 ust. 1 lit. e) KC.

8.2 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczych. Kontrolę prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi odpowiedni urząd ds. kontroli działalności gospodarczej. Dozór w zakresie ochrony danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony danych osobowych.

8.3 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 KC.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniana zapisami Ustawy nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych zapisów.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziba firmy, nr REGON, nr NIP, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. (dalej łącznie jako „dane osobowe“).

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego także dla celów przesyłania informacji oraz informacji handlowych Kupującemu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie w myśl niniejszego artykułu nie stanowi warunku, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powinien wprowadzić swoje dane osobowe w zamówieniu w sposób prawidłowy i prawdziwy oraz, że jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

9.5 Przetwarzanie danych osobowych Kupującego może zostać zlecone przez Sprzedającego innej osobie trzeciej, podmiotowi przetwarzającemu. Prócz osób przewożących towary dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez Sprzedającego, bez uzyskania uprzedniej zgody Kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub formie drukowanej, w sposób nieautomatyczny.

9.7 Kupujący potwierdza, że przekazane dane osobowe są dokładne oraz, że został poinformowany o tym, że chodzi o dobrowolne przekazanie danych osobowych.

9.8 W przypadku, że Kupujący podejrzewałby, iż Sprzedający lub podmiot przetwarzający (art. 8.5) dokonuje przetwarzania danych osobowych w sposób będący w sprzeczności z ochroną prywatnego i osobistego życia Kupującego, bądź w sprzeczności z ustawą, przede wszystkim w przypadku gdy dane są niedokładne w związku z celem ich przetwarzania, może:
  • poprosić Sprzedającego lub podmiot przetwarzający o złożenie wyjaśnień,
  • poprosić, by Sprzedający lub podmiot przetwarzający usunął tak powstałą sytuację.

9.9 W przypadku, gdy Kupujący poprosi o udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, Sprzedający zobowiązany jest udzielić mu takiej informacji. Sprzedający jest uprawniony do pobrania stosownej  opłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzedzającym zdaniem, nie przekraczającej jednakże niezbędnych kosztów związanych z udzieleniem informacji.


10. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I POLITYKA COOKIES

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub zakładem Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, wyraża również zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego na adres Kupującego.

10.2 Kupujący wyraża zgodę z tzw. Polityką cookies na jego komputerze. W przypadku, że zarówno zakup na stronach internetowych jak i zobowiązania Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży możliwe są do zrealizowania tylko i wyłącznie pod warunkiem udzielenia zgody na politykę cookies, Kupujący może zgodę, zgodnie z zapisami poprzedniego zdania, w każdej chwili odwołać.


11. POSTANOWENIA KOŃCOWE

11.1 W sytuacjach nieuregulowanych zapisami wskazanymi w pierwszym zdaniu, relacja handlowa podlega zapisom czeskiego porządku prawnego.

11.2 W przypadku, gdy którekolwiek z zapisów warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, w miejscu takich zapisów znajdą się nowe, które co do sensu będą najbliższe nieważnemu zapisowi. Brak ważności lub nieskuteczność jednego zapisu nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych zapisów. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna bądź warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

11.3 W kwestiach nieuregulowanych umową kupna (dotyczy również zamówienia i jego przyjęcia) oraz warunkami handlowymi (bądź ewentualnie komunikacji między stronami) relacja prawna podlega odpowiednim przepisom prawa Republiki Czeskiej.

11.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w konsekwencji ingerencji osób trzecich na stronach internetowych oraz w wyniku ich wykorzystania w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. Zabrania się Kupującemu podczas korzystania ze stron internetowych stosowania mechanizmów, oprogramowania, skryptów bądź innych narzędzi, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie, tzn. przede wszystkim zakłócić funkcję systemu lub nadmiernie obciążyć system, zakazuje się podejmować jakichkolwiek działań, które umożliwiłyby jemu samemu lub osobom trzecim nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione wykorzystanie oprogramowania lub pozostałych części będących elementami stron internetowych Sprzedającego oraz korzystać z niego lub części oprogramowania w taki sposób, który byłby w sprzeczności z jego przeznaczeniem. Błędy powstałe podczas wprowadzaniem danych przed wysłanie zamówienia lub w jego trakcie oraz ich rozwiązywanie zostanie zapewnione i skorygowane na podstawie komunikacji telefonicznej lub e-mailowej.

11.5 Treść stron internetowych Sprzedającego, tzn. wszystkie materiały (teksty, zdjęcia, obrazki, logo i pozostałe) oraz powiązane media drukowane (ulotki reklamowe, ogłoszenia itp.), wraz z oprogramowaniem stron internetowych oraz niniejszych warunków handlowych, chroniona jest prawem autorskim Sprzedającego i może być chroniona prawami innych osób. Treść nie może być zmieniana przez Kupującego, kopiowana, powiększana, szerzona ani wykorzystywana przez żadną stronę trzecią, do jakichkolwiek celów bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego. Przede wszystkim zakazuje się płatnego lub nieodpłatnego udostępniania zdjęć i tekstów umieszczonych na stronach internetowych. W przypadku braku poszanowania powyższego zakazu Sprzedający będzie postępować zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz. U., Prawo Autorskie, w brzmieniu późniejszych zapisów. Nazwy oraz oznakowanie produktów, towarów, usług, firm oraz spółek mogą stanowić chronione znaki handlowe odpowiednich właścicieli.

11.6 Umowa kupna wraz z warunkami handlowymi jest zapisana i zarchiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest udostępniana osobom trzecim (zapisy niniejszych warunków oraz ustawy o udostępnianiu umowy kupna i warunków handlowych Kupującemu nie podlegają w żaden sposób temu zapisowi).

11.7 Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy i w związku z nią będą rozwiązywane z wynikiem ostatecznym przez jednego sędziego - doktora praw [czes. JUDr.] Tomášem Vacíkem, adwokata kancelarii prawnej Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o., REGON: 01943367 z siedzibą Zbrojnická 229/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. W postępowaniu przed sędzią stosowane będą zasady zawarte w ustawie nr 99/1963 Dz. U. KC w brzmieniu późniejszych nowelizacji.

11.8 Dane kontaktowe Sprzedającego: adres do doręczeń: Central Fluidsystems s.r.o., Chebská 545/13, 322 00 Plzeň, adres poczty elektronicznej: info@centralfluid.cz, telefon: +420 377 311 - 150Niniejsze warunki obowiązują i wchodzą w życie z dniem 1. 10. 2016

Copyright © 2016 – 2016. Wszelkie treści zawarte na niniejszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim i jakiekolwiek ich przetwarzanie oraz (częściowe) kopiowanie jest zabronione.