alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Ogólne Warunki Handlowe

WARUNKI HANDLOWE

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze Warunki (zwane dalej "Warunkami Handlowymi") regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"). wzajemne prawa i obowiązki między spółką Central Fluidsystems s.r.o., Regon: 08637199, z siedzibą przy ulicy Chebská 545/13, Křimice, 322 00 Plzeň, wpisaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, dział C, nr wpisu 38478 (zwaną dalej "Sprzedawcą") oraz kupującymi – wyłącznie przedsiębiorcami – (zwanymi dalej "Kupującym") powstałe w związku z zawarciem umowy sprzedaży (zwanej dalej "Umową sprzedaży"), na podstawie której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru (tak, jak został on zdefiniowany w artykule 2.3), a Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru i zapłaty Sprzedawcy ceny sprzedaży.

1.2. Postanowienia Warunków Handlowych określają część treści Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym i stanowią integralną część Umowy sprzedaży. Postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych można uzgodnić w Umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w Umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.3. Akceptując niniejsze Warunki Handlowe Kupujący oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy, tzn. samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności lub w podobny sposób z zamiarem systematycznego wykonywania działalności w celu osiągnięcia zysku. Sprzedawca nie jest zainteresowany zawieraniem Umów sprzedaży z konsumentami.

1.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się w trakcie zamawiania Towaru zachować dla siebie Warunki Handlowe w celu ich późniejszego ponownego wyświetlenia.

1.5. Strony Umowy uzgodniły, że postanowienia niniejszych Warunków Handlowych mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych Kupującego lub jakichkolwiek innych warunków handlowych. Strony Umowy wyłączają jednocześnie zastosowanie postanowień warunków handlowych Kupującego lub jakichkolwiek innych warunków handlowych do wzajemnych stosunków umownych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony Umowy oświadczają, że w razie braku porozumienia między Stronami Umowy co do pierwszeństwa niniejszych Warunków Handlowych, Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

2. DEFINICJE POJĘĆ

2.1. Kupujący: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która zamierza zawrzeć ze Sprzedającym Umowę sprzedaży lub złożyła zamówienie (zwane dalej "Zamówieniem") na podstawie specyfikacji technicznej, kart katalogowych znajdujących się na stronie internetowej https://www.swagelok.com/en lub na podstawie innych materiałów Sprzedawcy.

2.2. Strony Umowy: strony Umowy sprzedaży, tzn. Sprzedawca i Kupujący.

2.3. Towary: wyroby standardowe i specjalne, wymienione w specyfikacji technicznej, karcie katalogowej lub w innym materiale firmowym spółki Swagelok na dzień zawarcia Umowy sprzedaży, będące przedmiotem Umowy sprzedaży, oferowane za pośrednictwem Sprzedawcy jako wyłącznego dystrybutora spółki Swagelok w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji, w szczególności produkty i rozwiązania techniczne w zakresie układów przepływowych przeznaczonych dla obszarów badawczych, przemysłu energetycznego, naftowego, gazowego, petrochemicznego, farmaceutycznego, produkcji półprzewodników i przemysłu paliw alternatywnych, ewentualnie dla innych gałęzi przemysłu niewymienionych tutaj.

3. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY; CENA SPRZEDAŻY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamówienie; zawarcie Umowy sprzedaży:
3.1. Dostawy Towaru między Sprzedawcą a Kupującym odbywają się na podstawie Umów sprzedaży, zawieranych na podstawie zamówienia Kupującego zgodnie z procedurą określoną w artykule 3 Warunków Handlowych. Zamówienie uważane jest za wiążące, jeżeli zostało sporządzone na piśmie, podpisane przez upoważnioną osobę Kupującego i przesłane na dane kontaktowe podane w artykule 11.8 Warunków Handlowych. Zamówienie można złożyć:
(a) doręczając je osobiście;
(b) za pośrednictwem e-maila;
(c) za pośrednictwem faksu;
(d) telefonicznie, przy czym Zamówienia złożone telefonicznie wymagają późniejszego pisemnego potwierdzenia przez Kupującego w jeden z powyższych sposobów (a) – (c).

3.2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:
(a) określenie Sprzedawcy i Kupującego;
(b) numer Oferty Sprzedawcy (zwanej dalej "Ofertą"), jeżeli Oferta, która nie ma charakteru propozycji zawarcia Umowy sprzedaży, została przesłana Kupującemu przez Sprzedawcę przed złożeniem Zamówienia;
(c) specyfikację Towaru (numer pozycji wyrobu Sprzedawcy);
(d) ilość Towaru;
(e) warunki płatności (w szczególności termin płatności, zniżka, zaliczka, raty itp.);
(f) warunki dostawy (w tym orientacyjny niewiążący termin dostawy, sposób transportu i dostawy Towaru oraz miejsce wykonania).
Punkty (c) – (f) powyżej nie muszą być zawarte w Zamówieniu, o ile są już zawarte w Ofercie Sprzedawcy zgodnie z punktem (b) powyżej.

3.3. Zamówienie ma charakter propozycji zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu Zamówienie na podstawie dokumentu Potwierdzenie Zamówienia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia Zamówienia. Strony Umowy uzgodniły, że w przypadku Towarów specjalnych czas potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę może być dłuższy niż pięć (5) dni roboczych od dnia doręczenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie w ciągu pięciu (5) dni roboczych od dnia doręczenia Zamówienia o przedłużeniu terminu na potwierdzenie Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Stronami Umowy poprzez dostarczenie Kupującemu dokumentu Potwierdzenia Zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości, automatycznie wygenerowana odpowiedź wysłana z konta e-mail Sprzedawcy lub systemu informatycznego Sprzedawcy nie jest uważana za wyraźne Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odrzucenia Zamówienia Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi Kupującemu Zamówienia w terminie określonym w niniejszym artykule, Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia w szczególności jeżeli:
(a) nie spełnia minimalnych wymogów zgodnie z artykułem 3.2 niniejszych Warunków Handlowych;
(b) zostało złożone przez Kupującego, który w przeszłości naruszył swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży i Warunków Handlowych (włącznie z ich poprzednimi wersjami);
(c) realizacja Zamówienia byłaby sprzeczna z polityką handlową Sprzedawcy;
(d) realizacja Zamówienia byłaby sprzeczna z zasadami uczciwych praktyk handlowych, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

3.5. Sprzedawca zawsze ma prawo żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia Zamówienia lub weryfikacji tożsamości Kupującego (na przykład na piśmie, za pośrednictwem faksu lub telefonicznie). Jeżeli Zamówienie lub tożsamość osoby Kupującego nie zostanie potwierdzona przez Kupującego na wezwanie Sprzedawcy, względnie nie zostanie zweryfikowana, Zamówienie jest uważane za nieważne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, w szczególności niekompletności lub niezgodności danych dotyczących osób Kupującego uprawnionych do zamawiania Towaru, Sprzedawca ma prawo do zignorowania Zamówienia.

3.6. Sprzedawca jest uprawniony zwrócić Kupującemu w celu uzupełnienia Zamówienie, które nie spełnia istotnych wymogów określonych w artykule 3.2 Warunków Handlowych, i wyznaczy mu na to odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie Zamówienie jest postrzegane tak, jakby nigdy nie zostało doręczone.

3.7. Wiążące Zamówienie może zostać anulowane w całości lub w części po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, na podstawie pisemnego wniosku Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do Sprzedawcy, aby anulował Zamówienie w ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. O anulowaniu Zamówienia może zadecydować wyłącznie Sprzedawca według własnego uznania, w szczególności ze względu na stan Zamówienia i okoliczności konkretnego przypadku. Nie ma to wpływu na inne ustalenia między Stronami Umowy.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania Umowy sprzedaży.

3.9. Strony Umowy wykluczają w przypadku zawierania Umowy sprzedaży i wszelkich jej aneksów zastosowanie postanowień § 1740 ust. 3 i § 1751 ust. 2 Kodeksu cywilnego, które stanowią, że umowa zostaje zawarta również wtedy, kiedy nie dojdzie do pełnej zgodności oświadczeń woli Stron Umowy.

3.10. Poprzez Umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towar podany w Potwierdzeniu Zamówienia, a Kupujący zobowiązuje się odebrać ten Towar od Sprzedawcy i zapłacić Sprzedawcy cenę sprzedaży Towaru podaną w Potwierdzeniu Zamówienia.

Cena sprzedaży i warunki płatności:

3.11. Wszelkie prezentacje Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają charakter informacyjny i nie stanowią Oferty Sprzedawcy (względnie jego propozycji zawarcia umowy; § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania). Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy sprzedaży odnośnie przedstawionych w ten sposób Towarów.

3.12. Strona internetowa zawiera listę Towarów oraz informacje o nich. Ceny Towarów podawane są w jednostkach (sztuki, metry, stopy) i nie zawierają podatku VAT, są zależne od cen producenta i kursu waluty, kiedy to wyjściową walutą jest USD. Ceny Towarów obowiązują przez okres trzydziestu (30) dni roboczych od złożenia Oferty przez Sprzedawcę. Podane ceny nie obejmują cen i kosztów pakowania, transportu lub dostawy Towaru Kupującemu. Informacje o cenach towarów dostępne są na żądanie u Sprzedawcy lub po rejestracji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy.

3.13. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Zamówienia o wartości do 1.300 PLN podlegają tak zwanej opłacie manipulacyjnej za przetworzenie. O ile nie uzgodniono inaczej, opłata manipulacyjna oznacza kwotę w wysokości 50 PLN + podatek VAT.

3.14. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny Towaru oraz kosztów związanych z pakowaniem i dostawą Towaru zgodnie z Umową sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę, jeżeli termin płatności nie został uzgodniony przez Strony Umowy inaczej w Umowie sprzedaży. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę po dostawie Towaru (nie ma to zastosowania w przypadku faktury zaliczkowej wystawionej zgodnie z niniejszym artykułem 3.14). W przypadku pierwszego Zamówienia nowego Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości stu procent (100%) łącznej ceny sprzedaży Towaru na podstawie faktury zaliczkowej dołączonej przez Sprzedawcę do Potwierdzenia Zamówienia, chyba że Strony Umowy uzgodnią inaczej. W takim przypadku Umowa sprzedaży zostanie zawarta dopiero po wpłaceniu zaliczki przez Kupującego.

3.15. Faktury mogą być przesyłane w formie pisemnej pocztą lub za pośrednictwem e-maila (w formacie PDF) do osoby kontaktowej Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie Faktury w formie elektronicznej. Jeżeli termin płatności przypada na dzień niebędący dniem roboczym, termin płatności zostaje przesunięty na najbliższy następny dzień roboczy. Do spełnienia zobowiązania Kupującego dojdzie po uznaniu kwoty z konta Kupującego na koncie Sprzedawcy. Do momentu uznania kwoty przez bank na koncie Sprzedawcy należność będzie uważana za niezapłaconą. W razie zwrotu ceny sprzedaży w przypadku uzasadnionego zwrotu Towaru lub w przypadku płatności zagranicznych Kupujący ponosi wszelkie koszty z tytułu różnic kursowych. W przypadku płatności z zagranicy Kupujący zobowiązany jest do wskazania instrukcji kosztowej SHA.

3.16. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy odsetek za zwłokę w wysokości 0,05% całkowitej należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Nie narusza to prawa Sprzedawcy do pełnego odszkodowania za poniesioną szkodę. Sprzedawcy przysługuje również prawo do zwrotu kosztów związanych z dochodzeniem należności od Kupującego.

3.17. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy, wraz z ceną sprzedaży, również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą Towaru w uzgodnionej wysokości.

4. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

4.1. W przypadku, gdy sposób transportu Towaru został uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

4.2. Miejscem odbioru Towaru jest miejsce ustalone przez Strony Umowy w indywidualnej Umowie sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca zgodnie z Umową sprzedaży jest zobowiązany do dostawy Towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w Umowie sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w momencie jego dostawy. Szczegóły transportu i dostawy Towaru mogą być regulowane odpowiednimi klauzulami INCOTERMS® 2020, jeżeli Strony Umowy podadzą do nich odesłanie w indywidualnej Umowie sprzedaży. W takim przypadku klauzule INCOTERMS® 2020 mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego artykułu, jeżeli się różnią.

4.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, zaistnieje konieczność ponownego dostarczenia Towaru lub w inny sposób niż podany w Umowie sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponowną dostawą Towaru, względnie kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

4.4. Termin dostawy regulują warunki uzgodnione w Umowie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku nieoczekiwanych zmian u producenta zamówionego Towaru. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałych faktach. Strony Umowy ustalają, że taka zmiana w terminie dostawy nie jest uważana za niespełnienie obowiązku Sprzedawcy wynikającego z Umowy sprzedaży.

4.5. Kupujący przy odbiorze Towaru od przewoźnika zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowań Towaru, a o ewentualnym naruszeniu niezwłocznie powiadomić przewoźnika i Sprzedawcę. W przypadku wykrycia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika.

4.6. Dostawą towaru zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi jest rozumiany moment odbioru Towaru przez Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Nieuzasadnione odrzucenie Towaru przez Kupującego nie jest uważane za niespełnienie obowiązku dostawy Towaru przez Sprzedawcę ani za odstąpienie przez Kupującego od Umowy sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest do odebrania i potwierdzenia odbioru Towaru poprzez złożenie przez osobę odbierającą Kupującego podpisu na dowodzie dostawy. Podpis na dowodzie dostawy można zastąpić podpisem na stosownym dokumencie firmy transportowej, która w konkretnym przypadku dostarcza Towar Kupującemu. Kupujący podpisując dowód dostawy potwierdza, że Towar spełnia wszystkie wymagania i przyjmuje do wiadomości, że reklamacja Towaru z powodu naruszenia opakowania przesyłki nie jest już możliwa.

4.7. Kupujący nabywa prawo własności do Towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny sprzedaży (łącznie z kosztami dostawy), jednak nie przed odebraniem Towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towaru lub z chwilą, gdy Kupujący został zobowiązany do odebrania Towaru, ale nie uczynił tego wbrew Umowie sprzedaży (tzn. zazwyczaj w momencie, gdy Towar był przygotowany do odbioru).

4.8. Inne prawa i obowiązki Stron Umowy dotyczące transportu Towarów mogą być regulowane przez szczególne warunki dostawy Sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

5. GWARANCJE; PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

5.1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towar w jakości odpowiadającej celowi, do jakiego dostarczony Towar jest zwykle używany, zgodnie z Ustawą nr 22/1997 Dz.U. Rep. Czeskiej z późniejszymi zmianami. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane wyroby spełniają ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z Ustawy nr 102/2001 Dz.U. Rep. Czeskiej z późniejszymi zmianami.

5.2. Jedyną gwarancją udzielaną w odniesieniu do Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi jest dożywotnia gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne (zwane dalej "Wadami"). Warunki dożywotniej gwarancji producenta na materiał regulowane są dokumentem "The Swagelok Limited Lifetime Warranty", wydanym przez producenta Swagelok, dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca, względnie producent Swagelok, zastrzega sobie prawo do fachowego przetestowania każdego reklamowanego wyrobu i jednocześnie do ustalenia, czy jest to Wada materiałowa czy produkcyjna.

5.3. Gwarancja zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi nie ma zastosowania do
(a) Wad spowodowanych niefachową interwencją, nieprawidłową manipulacją lub obsługą, która jest sprzeczna z przepisami prawa, normami lub przepisami eksploatacyjnymi określonymi dla przedmiotowego Towaru lub z dokumentacją mającą zastosowanie do Towaru;
(b) Wad spowodowanych siłą wyższą;
(c) Wad spowodowanych naturalnym zużyciem (zob. żywotność Towaru deklarowana przez producenta) oraz rzeczy mających charakter materiałów eksploatacyjnych (np. bezpieczniki, żarówki itp.).

5.4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za to, że Towar w momencie odbioru nie ma Wad. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towar w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Towar uważany jest za wadliwy, jeżeli Sprzedawca dostarczy Towar inny niż zgodnie z Umową sprzedaży, lub nie dostarczy ilości zamówionej zgodnie z Umową sprzedaży i / lub, jeżeli Towar nie jest w uzgodnionej jakości lub wykonaniu, albo nie nadaje się do użytku w uzgodnionym celu.

5.5. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o Wadach Towaru na piśmie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od dnia, gdy się o nich dowiedział, lub po tym, gdy Kupujący mógł dokładając należytej staranności się o nich dowiedzieć. Kupujący jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy, względnie producentowi, zareklamowane Wady profesjonalnie zweryfikować i przetestować.

5.6. Aby zawiadomienie Kupującego wysłane Sprzedawcy i dotyczące wad Towaru mogło być uznane za należyte, powinno być uczynione na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do placówki Sprzedawcy, w której przyjęcie zgłoszenia (reklamacji) jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego Towaru i powinno zawierać co najmniej:
(a) określenie Umowy sprzedaży;
(b) rodzaj i ilość Towarów;
(c) numer dowodu dostawy Towaru;
(d) powody zgłoszenia Wady;
(e) wskazanie prawa z tytułu wadliwego wykonania zgodnie z artykułem 5.9 niniejszych Warunków Handlowych.

5.7. Jeżeli Kupujący nie dotrzyma procedury zgłoszenia Wad zgodnie z artykułami 5.5–5.6 niniejszych Warunków Handlowych, Sprzedawca nie ma żadnych obowiązków w odniesieniu do Wady i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Kupującego w związku z Wadą.

5.8. W celu uniknięcia wątpliwości ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru podczas transportu ponosi Strona Umowy zgodnie z odpowiednią klauzulą INCOTERMS® 2020 podaną w Umowie sprzedaży; w przypadku braku takiej klauzuli zastosowanie mają postanowienia artykułu 4 Warunków Handlowych. Jeżeli ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru ponosi Kupujący, nie może on reklamować Wady polegającej na niedostarczeniu uzgodnionej ilości. Zgodnie z § 2099 ust. 2 Kodeksu cywilnego zadeklarowane przez Sprzedawcę częściowe dostawy Towaru nie są uważane za Wadę, lecz częściowe opóźnienie Sprzedawcy.

5.9. W przypadku wystąpienia Wady Kupujący ma prawo:
(a) do usunięcia Wady poprzez dostarczenie nowego Towaru bez Wady lub dostarczenie brakującego Towaru;
(b) do usunięcia Wady poprzez naprawę Towaru; lub
(c) do rozsądnej zniżki z ceny sprzedaży Towaru.

5.10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony Umowy uzgadniają, że jedynymi prawami wynikającymi z wadliwego wykonania przysługującymi Kupującemu, są prawa wyraźnie podane w artykule 5.9 warunków Handlowych; prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy sprzedaży z powodu Wady jest wyraźnie wyłączone przez Strony Umowy.

5.11. Zgłaszając Wadę zgodnie z artykułem 5.5, Kupujący poinformuje Sprzedawcę, jakie wybrał prawo wynikające z wadliwego wykonania. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany swojego wyboru tego prawa bez zgody Sprzedawcy; nie ma to zastosowania w sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy Wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się usunąć Wady w rozsądnym terminie lub jeżeli Sprzedawca powiadomi Kupującego, że nie usunie Wady, Kupujący może zamiast usunięcia Wad zażądać rozsądnej zniżki z ceny sprzedaży Towaru. Jeżeli Kupujący nie wybierze prawa, którego chce dochodzić, w ustalonym terminie, ma prawo do usunięcia Wady poprzez dostawę nowej rzeczy lub do rozsądnej zniżki z ceny sprzedaży Towaru zgodnie z wyborem Sprzedawcy.

5.12. Drobne Wady nie skutkują odroczeniem obowiązku Kupującego do zapłaty (opłacenia) ceny sprzedaży Towaru.

5.13. Postanowienia artykułu 5.2 Warunków Handlowych dotyczące dożywotniej gwarancji producenta nie mają zastosowania do Towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu Wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia Towaru spowodowanego jego normalnym używaniem, w przypadku Towaru używanego do Wady odpowiadającej stopniowi używania lub zużycia, które Towar miał podczas odbioru przez Kupującego, lub o ile wynika to z charakteru Towaru.

5.14. Termin załatwienia reklamacji uzależniony jest od złożoności weryfikacji technicznej Towaru i Wad przez Sprzedawcę lub producenta. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, a termin załatwienia reklamacji nie przekracza zazwyczaj dziewięćdziesięciu (90) dni. Producent i/lub Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji i przetestowania jakiegokolwiek zareklamowanego Towaru.

5.15. W trakcie rozpatrywania reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do dostarczenia Towaru zastępczego tego samego rodzaju, w ilości i jakości jak reklamowany Towar. W przypadku, gdy Sprzedawca, względnie producent, oceni, że reklamowany Towar jest wadliwy, Towar zastępczy zostanie dostarczony Kupującemu nieodpłatnie jako zamiennik zgodnie z artykułem 5.9 (a). W przeciwnym razie, tzn. jeżeli reklamowany Towar, według oceny Sprzedawcy, względnie producenta, nie wykazuje Wady, Kupujący zostanie dodatkowo obciążony kosztami zastępczego Towaru, zgodnie z cennikiem Sprzedawcy obowiązującym w czasie, gdy reklamacja Towaru została rozpatrzona.

5.16. Po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy zakupiony standardowy Towar może zostać zwrócony. Jednakże Kupujący zostanie obciążony opłatą w wysokości co najmniej 20% ceny zwracanego Towaru plus podatek VAT. Towary oznaczone jako "SPC (Special)" nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach. Towar można zwrócić Sprzedawcy wyłącznie nieużywany, nierozpakowany i w oryginalnym opakowaniu. Jednakże towar nie może zostać przyjęty z powrotem, niezależnie od jego stanu, jeżeli od dostawy do Kupującego minęło dziewięćdziesiąt (90) lub więcej dni.

5.17. W przypadku poniesienia przez Kupującego szkody spowodowanej Wadą Towaru, Kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania maksymalnie do wysokości ceny sprzedaży Towaru. Strony Umowy uzgadniają, że ograniczenie odszkodowania zgodnie z niniejszym artykułem 5.17 nie zostanie zastosowane w przypadku naprawienia szkody wyrządzonej osobie w zakresie jej praw naturalnych, lub spowodowanej umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, ewentualnie w innych przypadkach, w których przepisy prawa zabraniają wyłączenia lub ograniczenia obowiązku odszkodowania.

5.18. Okres przedawnienia dotyczący jakichkolwiek odpowiednich praw wynikających z Umowy sprzedaży zostaje ustalony na okres dziesięciu (10) lat.

5.19. Inne prawa i obowiązki Stron Umowy związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za Wady mogą zostać uregulowane w Regulaminie Reklamacji Sprzedawcy, o ile taki został wydany. Odmienne postanowienia podane w Regulaminie Reklamacji mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach Handlowych, chyba że określono inaczej.

6. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Strony Umowy zostaną zwolnione od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, jeżeli takie niewykonanie będzie wynikiem okoliczności oznaczających siłę wyższą. Za przypadki siły wyższej uważane są zdarzenia, takie jak w szczególności klęski żywiołowe i zdarzenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, pożary, zalania, powodzie, osunięcia ziemi, uderzenia pioruna, które wyłączają z eksploatacji urządzenia elektroniczne, transmisyjne i inne, powszechne przerwy w dostawach energii elektrycznej z sieci rozdzielczych, katastrofy ekologiczne na dużą skalę, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, rewolucje, powstania, przewroty polityczne lub wojskowe, wojny, wojny domowe, powstania zbrojne, okupacje, inwazje, wrogie działania z zagranicy, mobilizacja, interwencja obcego państwa lub obcego rządu, epidemia, kwarantanna lub inne podobne wydarzenie, zmiany przepisów prawa lub decyzji rządu i organów administracji państwowej lub samorządowej, lub jakiekolwiek inne podobne okoliczności, których Strony Umowy nie mogą przewidywać, kontrolować ani wywierać na nie wpływu, jeżeli takie okoliczności mają bezpośredni wpływ na wypełnianie zobowiązań Stron Umowy wynikających z Umowy sprzedaży.

6.2. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej Strona Umowa zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony Umowy. Jednakże nie później niż 48 godzin od chwili, gdy Strona Umowy dowiedziała się o tym zdarzeniu. Niezwłocznie po ustaniu oddziaływania siły wyższej Strona Umowy, która powoływała się na siłę wyższą, powinna powiadomić drugą stronę umowy na piśmie o dokładnej dacie ustania oddziaływania siły wyższej, jej wpływu na wykonywanie jej obowiązków, wraz z odpowiednimi potwierdzeniami, poświadczeniami i dowodami wydanymi przez oficjalne organy i organizacje.

6.3. Jeżeli okoliczności siły wyższej u jednej Strony Umowy trwają dłużej niż sześć (6) tygodni, druga Strona Umowy ma prawo do odstąpienia od takiej Umowy sprzedaży.

7. ROZWIĄZANIE STOSUNKU UMOWNEGO

7.1. O ile Umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, stosunek umowny ustanowiony Umową sprzedaży może zostać rozwiązany przed jej wykonaniem:
(a) za pisemnym porozumieniem Stron Umowy;
(b) w drodze pisemnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, ewentualnie częściowego odstąpienia od Umowy sprzedaży określonej w odstąpieniu, przez Sprzedawcę bez podania powodu w dowolnym momencie do chwili odbioru Towaru przez Kupującego;
(c) w drodze pisemnego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę ze skutkiem na dzień doręczenia Kupującemu pisemnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, z powodu rażącego naruszenia Umowy sprzedaży.

7.2. Do celów odstąpienia od Umowy sprzedaży rażącym naruszeniem Umowy sprzedaży są rozumiane w szczególności:
(a) zwłoka Kupującego z zapłatą Faktury za jakiekolwiek Towary dłuższa niż siedem (7) dni;
(b) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania umownego Kupującego, które nie zostało usunięte przez Kupującego nawet w dodatkowym terminie ustalonym przez Sprzedawcę;
(c) sytuacja, w której Kupujący znajdzie się w stanie upadłości, czyli sytuacja, gdy (i) o upadłości Kupującego podejmie decyzję sąd; lub (ii) Kupujący złoży wniosek o ogłoszenie własnej upadłości; (iii) wniosek o ogłoszenie upadłości wobec Kupującego zostanie odrzucony z powodu braku majątku w rozumieniu Ustawy nr 182/2006 Dz.U. Rep. Czeskiej o upadłości i sposobach jej rozwiązania (Prawo upadłościowe) z późniejszymi zmianami; (iv) zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej Kupującego; lub (v) zostanie podjęta uchwała o likwidacji Kupującego, przymusowa lub dobrowolna; lub (vi) powstanie inna podobna sytuacja.

7.3. W przypadku jednostronnego odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży bez podania powodu zgodnie z artykułem 7.1 (b) Warunków Handlowych, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę sprzedaży Towaru, którego to dotyczy, bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na rachunek wskazany przez Kupującego. Pisemne odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny wchodzi w życie w dniu jego doręczenia Kupującemu.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży prawa i obowiązki Stron Umowy wynikające z Umowy sprzedaży zostają uchylone od samego początku. Po odstąpieniu należy Towar, którego to dotyczy, zwrócić Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.5. Ustanie stosunku umownego ustanowionego Umową sprzedaży w żaden sposób nie wpływa na czas trwania stosunków umownych ustanowionych innymi Umowami sprzedaży. Poszczególne Umowy sprzedaży nie stanowią umów zależnych w rozumieniu § 1727 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Sprzedawcy powstanie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, może on, według własnego uznania, odstąpić również od wszystkich lub tylko niektórych Umów sprzedaży, które wskaże w pisemnym odstąpieniu.

7.6. Odstąpienie od stosownej Umowy sprzedaży nie ma wpływu na prawo do odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrządzone Sprzedawcy, w tym szkody niemajątkowe.

7.7. Roszczenie z tytułu szkody powstałej na Towarze Sprzedawca jest uprawniony potrącić jednostronnie z roszczeniem Kupującego do zwrotu ceny sprzedaży Towaru.

7.8. Jeżeli wraz z Towarem Kupującemu został doręczony prezent, Umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, iż w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Umowa darowizny takiego prezentu przestaje obowiązywać i Kupujący jest zobowiązany do zwrotu dostarczonego prezentu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w związku z wykonywaniem Umowy sprzedaży lub innej umowy z Kupującym zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym informacji na temat okresu przechowywania danych osobowych, można znaleźć w Polityce przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest tutaj.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania w Zamówieniu jego danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie jego danych osobowych.

9. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

9.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących Towarów, usług lub zakładu Sprzedawcy oraz na przesyłanie informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Jeżeli Kupujący nie życzy sobie otrzymywania takich informacji lub informacji handlowych od Sprzedawcy, może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych (newsletterów) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@centralfluid.pl.

10. PRAWO WŁAŚCIWE; ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. Strony Umowy uzgadniają, że w kwestiach nieuregulowanych Umową sprzedaży i Warunkami Handlowymi, ich stosunek prawny podlega przepisom prawnym obowiązującym i mającym zastosowanie w Republice Czeskiej, w szczególności postanowieniom Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień norm kolizyjnych i wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Praktyki biznesowe nie mają pierwszeństwa przed żadnym przepisem prawa, nawet przepisem, który nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego.

10.2. Jeżeli Strony Umowy nie rozstrzygną sporu wynikłego z Umowy sprzedaży w drodze wzajemnego porozumienia w ciągu trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia między Stronami Umowy negocjacji, taki spór, w tym kwestie dotyczące ważności, interpretacji, rozliczenia lub ustania praw wynikających z Umowy sprzedaży i niniejszych Warunków Handlowych, zostanie rozstrzygnięty przez właściwy czeski sąd według siedziby Sprzedawcy, o ile szczególny przepis prawa nie przewiduje jurysdykcji wyłącznej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków Handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takim, nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego sens będzie możliwie najbardziej zbliżony do nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Warunków Handlowych.

11.2. Kupujący przyjmuje niniejszym na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

11.3. Zmiany i uzupełnienia Umowy sprzedaży lub Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej. Sprzedawcy przysługuje prawo do jednostronnego dokonywania zmian i uzupełnień niniejszych Warunków Handlowych w uzasadnionym zakresie w sytuacji, gdy powstanie uzasadniona potrzeba ich zmiany. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o dacie wejścia w życie nowego brzmienia Warunków Handlowych, które zostały zmienione, z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą ich wejścia w życie, jednak nie mniej niż siedem (7) dni roboczych, i o tych nowych Warunkach Handlowych, które zostały zmienione, powiadomić Kupującego w odpowiedni sposób (w szczególności, ale nie wyłącznie, za pośrednictwem e-maila). Do zawartych Umów sprzedaży mają zastosowanie Warunki Handlowe ważne i skuteczne w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na zmianę lub uzupełnienie Warunków Handlowych przez Sprzedawcę w drodze procedury zgodnie z niniejszym artykułem 11.3, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy sprzedaży poprzez doręczenie odmowy zgody nie później niż piętnaście (15) dni od daty powiadomienia o nich przez Sprzedawcę. W takim przypadku Umowa sprzedaży zostanie rozwiązana na dzień wejścia w życie nowych Warunków Handlowych, których zmiana dotyczy, lub na dzień doręczenia odmowy zgody Kupującego, w zależności od tego, co nastąpi później.

11.4. Umowa sprzedaży i Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku czeskim, polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności między tymi wersjami językowymi, rozstrzygająca będzie wersja czeska.

11.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w stronę internetową lub w wyniku korzystania ze strony niezgodnie z jej przeznaczeniem. W trakcie korzystania ze strony internetowej Kupujący nie może korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur mogących negatywnie wpłynąć na jej działanie, tzn. w szczególności zakłócić działanie systemu lub nadmiernie obciążać system, nie może wykonywać żadnych działań, które mogłyby jemu lub osobom trzecim umożliwić nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów tworzących stronę internetową Sprzedawcy oraz używania ich lub ich części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem. Błędy powstałe przy wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia lub podczas jego składania i realizacji będą wykrywane i korygowane na podstawie komunikacji mailowej lub telefonicznej.

11.6. Treść strony internetowej Sprzedawcy, tzn., wszystkie materiały (teksty, zdjęcia, obrazy, logo i inne) oraz powiązane media drukowane (ulotki promocyjne, ogłoszenia itp.), w tym oprogramowanie strony internetowej i niniejszych Warunków Handlowych, są chronione prawem autorskim Sprzedawcy i mogą być chronione innymi prawami innych osób. Treść nie może być przez Kupującego zmieniana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W szczególności zabrania się odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej. W razie nieprzestrzegania tego zakazu Sprzedawca będzie postępować zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej, Prawo autorskie, z późniejszymi zmianami. Nazwy i oznaczenia wyrobów, towarów, usług, firm i spółek mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

11.7. Umowa sprzedaży, w tym Warunki Handlowe, jest przechowywana i archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich (nie ma to wpływu na żadne postanowienia niniejszych warunków oraz Ustawy o udostępnianiu Kupującemu Umowy sprzedaży i Warunków Handlowych). Sprzedawca nie jest w stosunku do Kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

11.8. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową sprzedaży musi być dostarczona drugiej Stronie Umowy na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych (według uznania nadawcy). Kupującemu jest doręczana pod adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika lub w Zamówieniu. Adres do doręczeń i kontakt telefoniczny Sprzedawcy do celów niniejszych Warunków Handlowych jest następujący: Central Fluidsystems s.r.o., Chebská 545/13, 322 00 Plzeň, adres poczty elektronicznej: info@centralfluid.cz, telefon: +420 377 311 150.

Niniejsze Warunki Handlowe obowiązują i wchodzą w życie od dnia 1. 2. 2021.

Podpisaną i opieczętowaną wersję niniejszych Warunków można pobrać tutaj.

© 2021 Central Fluidsystems s.r.o.