alert icon
Ta strona internetowa nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer 8 i 9. Użyj innej przeglądarki.
Ukryj wiadomość hide icon
Swagelok Polska

Twoje autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu Swagelok

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Central Fluidsystems s.r.o, z siedzibą przy ulicy Chebská 545/13, Křimice, 322 00 Plzeň, Numer Identyfikacyjny Firmy: CZ08637199, zwany dalej Administratorem, zobowiązany jest do ochrony danych osobowych rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych), zwana dalej pod skrótem angielskim "GDPR", oraz ustawa nr 101/2000 zbiór ustaw w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

 

Definicja terminów:

Temat danych: zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, tj.:

Pracownik Administratora,

Poszukujący pracy,

Nabywca,

Przedstawiciel nabywcy

Pracownik zewnętrzny,

Przedstawiciel dostawcy,

Klient,

obywatel, osoba fizyczna,

osoba fizyczna z identyfikatorem

 

Dane osobowe:

Wszelkie informacje o osobie fizycznej, które można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer aktu urodzenia, dane dotyczące lokalizacji (adres), identyfikator sieci (telefon, e-mail, portale społecznościowe itp.).

Specjalne kategorie danych osobowych:

szczególny element fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej, tj. dane osobowe wskazujące na narodowość, pochodzenie rasowe lub etniczne, postawy polityczne, przynależność do związków zawodowych, religię i przekonania filozoficzne, skazanie za przestępstwo, zdrowie i życie seksualne, dane biometryczne umożliwiające bezpośrednią identyfikację lub uwierzytelnienie osoby, której dane dotyczą.

Odpowiedzialność Administratora

Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszej administracji. Uwzględniamy również Twoje prośby (np. prośba o korektę, usunięcie oraz informacje o Twoich danych osobowych) jak i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczamy też informacji o tym, jak i dlaczego operujemy Twoimi danymi osobowymi.

Polityka prywatności

Przetwarzając dane osobowe, spełniamy najwyższe standardy ochrony danych osobowych i przestrzegamy w szczególności następujących zasad:
a) dane osobowe przetwarzane są dla jasnych i wyczerpująco określonych celów, określonych środków i w określony sposób, i tylko na tak długo, jak jest to konieczne w odniesieniu do tych celów; przetwarzamy tylko określone dane osobowe, a ich przetworzenie zgadza się z określonymi celami oraz są niezbędne do realizacji tych celów;
(b) dane osobowe chronione są w sposób zgodny ze stanem technologii; Gwarantujemy najwyższą opcję zabezpieczeń dostępnych dla tych danych, które zapobiega nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmiany, utraty, zniszczenia lub nieautoryzowanych transferów, innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu, jak również innym nadużyciom;
c) osoby, których dane są przetwarzane, informowane są o przetwarzaniu danych osobowych i postulatach dotyczących dokładnych i pełnych informacji o okolicznościach tego przetwarzania, jak również o innych prawach z tym zwiazanych.
d) jako
Administrator stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wypełniania ustawowych obowiązków w przypadku działania na stanowisku Administratora Danych Osobowych;

 2. wypełnienia zobowiązań umownych w przypadku przekazania danych osobowych osobom, których dane dotyczą;

 3. spełnienia zobowiązań umownych w przypadku przekazania danych osobowych Administratorowi Dostawcy danych osobowych z pozostałych stron, a Administrator działa jako przetwarzający;

 4. w celu wykonania zobowiązań umownych, w których podmiot danych jest stroną umowy;

 5. ochrony praw i uzasadnionych interesów Administratora;

 6. w celach biznesowych i marketingowych, jeżeli osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę lub Administrator ma uzasadniony interes w stosunku do klientów i współpracujących z nimi podmiotów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów. W szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe:

(a) imię i nazwisko;

(b) data urodzenia;

c) numer aktu urodzenia;

(d) adres;

e) adres e-mail;

(f) numer telefonu;

g) Adres IP i inne identyfikatory elektroniczne

h) oraz inne dane osobowe, które Administrator jest zobowiązany administrować na podstawie określonych tytułów prawnych w indywidualnych przypadkach przetwarzanych danych osobowych.

Administrator nie przetwarza specjalnej kategorii danych osobowych, chyba że podano uzasadniony powód ich przetwarzania.

Sposoby przetwarzania danych osobowych:

Sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora obejmuje zarówno ręczne, jak i automatyczne przetwarzanie w systemach informatycznych Administratora. Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim przez pracowników Administratora oraz, w koniecznym zakresie, również przez osoby trzecie. Przed przekazaniem danych osobowych stronie trzeciej, osoba podpisuje umowę zawierającą takie same gwarancje przetwarzania danych osobowych, których przestrzega Administrator zgodnie ze swoimi ustawowymi obowiązkami.

Administrator podjął techniczne i organizacyjne kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanemu przesyłaniu, nieautoryzowanemu przetwarzaniu i innym niewłaściwym wykorzystywaniu danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są głównie pracownikom Administratora w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami zawodowymi, do których należy konieczne operowanie danymi osobowymi, ale tylko w takim stopniu, i w takim przypadku, gdzie to konieczne i zgodne z wszystkimi środkami bezpieczeństwa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, które biorą udział w ich przetwarzaniu. Te dane osobowe mogą być przekazane i ujawnione z jakiegokolwiek innego powodu, zgodnie z przepisami prawa. Przed każdym przekazaniem danych osobowych osobom trzecim, zawierana jest pisemna umowa, która reguluje przetwarzanie danych osobowych zawierająca te same gwarancje do przetwarzania danych osobowych, których zgodnie z jego statutowymi obowiązkami przestrzega sam Administrator.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Administrator jest uprawniony lub bezpośrednio zobowiązany do przesyłania swoich danych osobowych:

a) określonym organom państwowym, sądom i organom ścigania w postępowaniu karnym w celu wypełnienia swoich obowiązków i do celów egzekwowania prawa;

(b) dostawcy usług płatniczych, jeżeli jest to konieczne w celu zapobiegania lub wykrywania nadużyć w systemie płatności;

(c) organom administracji państwowej i innym władzom publicznym w celu wypełnienia ustawowych zobowiązań;

(d) innym osobom w zakresie określonym prawem, takie jak strony trzecie, w celu odzyskania długów;

(e) podmiotom świadczącym usługi outsourcingu i podmiotom przetwarzającym dane osobowe dla Administratorów;

 

Przekazywanie danych osobowych za granicą

Dane osobowe są przetwarzane na terenie Republiki Czeskiej. Niektóre dane osobowe są przekazywane do państw trzecich zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny do ich przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych opiera się na indywidualnych tytułach prawnych i przepisach, na podstawie których Administrator zarządza danymi osobowymi. Okres przechowywania jest zgodny z zapisami Administratora, Archiwizacji i Udostępniania.

 

Pliki cookie

Pliki cookie przechowujemy na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, wyłącznie wtedy, jeśli się na to zgodzisz. Jeśli będziesz kontynuował przeglądanie naszej witryny po wyświetleniu paska cookie na stronie głównej, oznacza to, że zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na komputerze, telefonie lub tablecie.

 

Newsletter

Administrator będzie przetwarzał zgodnie z umową dane osób zainteresowanych newsletterem oraz innymi przekazami reklamowymi, minimalny wymóg to podanie adresu email. Jeśli podmiot podał także inne informacje identyfikujące (np. tytuł, imię i nazwisko, telefon itp), Administrator

będzie przetwarzał również te dane w podanym wyżej celu. Administrator rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych dopiero po uzyskaniu dobrowolnej zgody na otrzymywanie biuletynu i innych komunikatów promocyjnych i po potwierdzeniu prenumeraty w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli subskrypcja nie zostanie potwierdzona z zarejestrowanego adresu e-mail, wprowadzone dane zostaną niezwłocznie odrzucone. Umowa o przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna i może zostać zerwana w dowolnym momencie poprzez wysłanie powiadomienia o wycofaniu zgody osobiście lub pisemnie na adres Administratora.

 

Przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym

Administrator przetwarza w formularzu kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej "rozporządzeniem"), w szczególności dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Adres zamieszkania

 • Numer telefonu

 • Zapytanie

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zapytanie (temat wiadomości) przetwarzane są w celu ułatwienia komunikacji między użytkownikiem a naszą firmą.

Te dane osobowe zapisujemy na plikach i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej i wspomnianym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr. 2016/679 w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Dane osobowe dla powyższych celów są przechowywane i przetwarzane przez okres 6 miesięcy od wysłania wiadomości w formularzu kontaktowym, chyba że inne wymogi prawne wymagają dłuższej komunikacji.

 

Powyżej wspomniane przetwarzanie danych jest możliwe na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia b) i dotyczy procesu niezbędnego do realizacji zamówienia lub wykonywania uzgodnionych wcześniej kroków podjętych przez podmiot danych osobowych przed zawarciem umowy. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte i fizycznie zniszczone.

 

Prawa osoby, której dane przechowujemy

 

1. Prawo do informacji

Masz prawo zwrócić się do Administratora, aby uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy. Informacja ta musi zostać podana zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ogólnego, w sytuacjach awaryjnych, nie później niż w ciągu 90 dni. W wyjątkowych przypadkach będziemy informować o przedłużeniu terminu.

W przypadku, kiedy będziesz wymagał ujawnienia informacji, które posiadamy o Tobie, najpierw konieczne będzie zweryfikwowanie Twojej tożsamości. Prosimy zatem o wyczerpującą potwierdzenie tożsamości, kiedy prosisz o ujawnienie swoich danych.

Jeśli to niezbędne, mamy prawo zażąda od Ciebie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania użytkownika przed ujawnieniem danych osobowych, które przetwarzamy.

Mamy prawo odrzucić prośby o uzyskanie informacji, w przypadku żądań nieuzasadnionych lub nadmiernie powtarzalnych lub których zdobycie wymagałby nieproporcjonalnego wysiłku, czy byłoby trudne do zrealizowania (zazwyczaj z systemów kopii zapasowych, dokumentów archiwalnych, etc.).

 

2. Aktualizacja danych, prawo do korekty

Ponieważ dane osobowe mogą zmieniać się w czasie (np. zmiana nazwiska), zachęcamy do informowania nas o tych zmianach, aby Twoje dane osobowe były aktualne i żebyśmy mogli uniknąć błędów. Dostarczenie informacji o zmianie danych osobowych jest niezbędne, żebyśmy mogli właściwie wykonywać naszą pracę jako Administrator.

Jest to również związane z Twoim prawem do korekty danych osobowych, które o Tobie posiadamy. Jeśli okaże się, że nasze dane nie są aktualne, masz prawo do ich zmiany.

 

3. Prawo do sprzeciwu

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej masz prawo do wniesienia sprzeciwu, którego zasadność zbadamy. Informujemy, że masz również prawo skonsultować zastrzeżenia co do przetwarzania danych osobowych z właściwym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (Biuro Ochrony Danych Osobowych)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

4. Prawo do usunięcia danych
Jeśli kiedykolwiek udzieliłeś zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do jej wycofania w dowolnym czasie, a my mamy obowiązek usunąć dane, które są przetwarzane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do danych przetworzonych w ramach obowiązków wynikających z umowy, z uzasadnionych powodów lub uzasadnionych interesów.
Jeśli niektóre z Twoich danych są przechowywane w systemach kopii zapasowych, które automatycznie zapewniają trwałość naszych systemów i służą jako ochrona utraty danych w razie awarii, nie jesteśmy w stanie usunąć tych danych i systemów kopii zapasowych, a często nie jest to technicznie wykonalne. Jednak dane te nie są już aktywnie przetwarzane i nie będą wykorzystywane do dalszego przetwarzania.

 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Oznacza to, że masz prawo do odmowy przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku, gdy można zauważyć lub podejrzewasz, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa lub proces może zagrozić Twoim prawom i wolności. Może to wystąpić w określonych przypadkach:

Prawo do korekty - Odmawiasz korekty swoich danych osobowych. Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych, kiedy Administrator prosi Cię o sprawdzenie ich poprawności.

Przetwarzanie danych osobowych jest nielegalne, ale nie wymagasz ich usunięcia, a jedynie ograniczenia przetwarzania tych danych.

My, jako Administrator nie potrzebujemy danych osobowych w celach przetwarzania (a więc powinienniśmy je usunąć), są one jednak wymagane ze względu na przeprowadzenie lub uzasadnienie roszczeń prawnych.

Sprzeciwiasz się przetwarzaniu. Będziemy musieli ograniczyć przetwarzanie tych danych tak długo, jak długo nasze interesy, jako Administratora lub Twoje jako podmiotu sprawy, będą miały miejsce.

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Jako podmiot danych osobowych, masz prawo do uzyskania Twoich informacji osobowych, które przekazałeś Administratorowi w sposób uporządkowany, w konwencjonalnym i czytelnym formacie. Masz również prawo przekazywa

 2. te dane innemu administratorowi, a Admnistrator nie może Ci tego uniemożliwić, pod warunkiem że: przetwarzanie opiera się na umowie uwzględniającej art. 6 ust. 1 (a) lub art. 9 (2) (a); a) lub umowie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b); a przetwarzanie odbywa się automatycznie.

 3. W ramach egzekwowania twojego prawa do przenoszenia danych na podstawie ustępu 1, Ty jako podmiot danych masz prawo do przekazywania swoich danych bezpośrednio do administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

 4. Prawo, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, nie znosi mocy artykułu 17. Prawo to nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla sprawowania władzy publicznej, która jest powierzona Administratorowi.

 5. Prawo, o którym mowa w pkt 1, nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

7. Prawo do nieuczestniczenia w automatycznym podejmowaniu decyzji

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Innymi słowy, chodzi o wyłączenie z decydowania automatycznego, bez ludzkiej interwencji, poza niektórymi wyjątkami. Zautomatyzowana decyzja dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, przy zachowaniu prawa UE lub państwa członkowskiego, lub jeżeli oparta jest ona na Twojej wyraźnej zgodzie.

 

Kto może Ci pomóc:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą: info@centralfluid.cz lub przyjdź do naszej siedziby:

 

Central Fluidsystems s.r.o.

Chebská 545/13, Křimice,

322 00 Plzeň